انرژی و صنعت کم کربن

چرا صنعت کم کربن :

جواب اصلی شاید فقط یک جمله باشد و آن جلوگیری از افزایش دمای زمین. برای رسیدن به این هدف در دو سطح معمولا کار انجام میگیرد:

- در سطح بزرگ مانند:

توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارآیی انرژی در بخشهای مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوختهای معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوختهای کم کربن.

- در سطح کوچک برای اینکه تکنولوژی ها ی کم کربن در جامعه عمومیت پیدا کند مانند :

استفاده از سیستمهای کم مصرف آب و برق در پروژه های مسکونی که با کاهش هزینه های جاری در ساختمان نیز باعث تشویق کارفرما خواهد شد . در طراحی ساختمان های جدید براساس تولید کربن کم ( ساختمانهای کم کربن ) برای رسیدن به این هدف معمولا روش‌های زیر را به کار می‌برند:

1. کاهش مقدار مواد مصرفی

2. انتخاب مواد با شاخص تولید کربن کمتر (مواد بازیافتی)

3. انتخاب تأمین کننده‌های مواد نزدیک به محل ساخت

4. بازیافت ضایعات به جای دفن یا سوزاندن

5. کاهش مصرف انرژی

6. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر

۱۳ آذر , ۱۳۹۶

چرا ساختمان وصنعت کم کربن :

جواب فقط یک جمله است جلوگیری از افزایش دما زمین برای  رسیدن به این هدف در دوسطح معمولا کار انجام میگیرد یک در سطح بزرگ مانند […]